ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
81 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 -2564) ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ม.ค. 2561
82 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว เทศบาลตำบลลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร 24 พ.ย. 2560
83 ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร 23 พ.ย. 2560
84 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 02 ต.ค. 2560
85 การประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ก.ย. 2560
86 การรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร 18 ก.ย. 2560
87 ประชาสัมพันธ์หลักธรรมาภิบาล ดาวน์โหลดเอกสาร 07 มิ.ย. 2560
88 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการให้ใช้คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร 05 มิ.ย. 2560
89 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร 02 มิ.ย. 2560
90 ประชาสัมพันธ์การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 02 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28