ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
41 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ธ.ค. 2563
42 ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ธ.ค. 2563
43 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส 3 ) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 25 พ.ย. 2563
44 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ITA) ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ต.ค. 2563
45 เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร 07 ต.ค. 2563
46 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ต.ค. 2563
47 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ก.ย. 2563
48 กำหนดหลักเกณฑ์ อัตราค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมเกียวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ส.ค. 2563
49 การเปิดประมูลเช่าตลาดเทศบาลตำบลลานสกา ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ส.ค. 2563
50 ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30