ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
21 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ม.ค. 2564
22 ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชน เลือกตั้งเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ม.ค. 2564
23 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ม.ค. 2564
24 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) รายละเอียดประกาศและราคาประเมินตามไฟล์ดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลดเอกสาร 15 ม.ค. 2564
25 เอกสารประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ธ.ค. 2563
26 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ธ.ค. 2563
27 ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ธ.ค. 2563
28 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส 3 ) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 25 พ.ย. 2563
29 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ITA) ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ต.ค. 2563
30 เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร 07 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28