ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
21 เทศบาลตำบลลานสกา ประฃาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร 15 พ.ย. 2564
22 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดาวน์โหลดเอกสาร 19 ต.ค. 2564
23 การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร 19 ต.ค. 2564
24 รายงานผลการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 14 ต.ค. 2564
25 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ก.ย. 2564
26 ประกาศเทศบาลตำบลลานสกา เรื่องผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลลานสกา ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ก.ย. 2564
27 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร 03 ส.ค. 2564
28 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 24 มิ.ย. 2564
29 ประกาศงดการเผาขยะหรือวัสดุอื่นใดที่ก่อให้เกิดหมอกควันในพื้นที่เทศบาลตำบลลานสกาโดยเด็ดขาด ดาวน์โหลดเอกสาร 17 มิ.ย. 2564
30 มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีตำบลลานสกาสั่งการและปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 20 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30