ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
91 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2560 ช่วงเดือนตุลาคม 2559 -31 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร 02 พ.ค. 2560
92 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร 20 เม.ย. 2560
93 รายงานแสดงผลการดำเนินรายงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร 20 เม.ย. 2560
94 ประกาศโครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร 28 มี.ค. 2560
95 กองการประปา เทศบาลตำบลลานสกาขอรายงานแสดงผลการดำเนินการรายไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ก.พ. 2560
96 เทศบาลตำบลลานสกาขอรายงานแสดงผลการดำเนินการรายไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ก.พ. 2560
97 ประชาสัมพันธ์ข่าวการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้านนางสาวเกสร เนาวาสน์ ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ม.ค. 2560
98 การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 และเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ม.ค. 2560
99 การประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 เทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ม.ค. 2560
100 คำแถลงนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 04 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28