ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
11 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร 15 พ.ย. 2564
12 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร 15 พ.ย. 2564
13 เทศบาลตำบลลานสกา ประฃาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร 15 พ.ย. 2564
14 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดาวน์โหลดเอกสาร 19 ต.ค. 2564
15 การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร 19 ต.ค. 2564
16 รายงานผลการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 14 ต.ค. 2564
17 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ก.ย. 2564
18 ประกาศเทศบาลตำบลลานสกา เรื่องผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลลานสกา ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ก.ย. 2564
19 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร 03 ส.ค. 2564
20 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 24 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30