ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
121 การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 และเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ม.ค. 2560
122 การประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 เทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ม.ค. 2560
123 คำแถลงนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 04 ม.ค. 2560
124 การเสียภาษีป้ายประจำ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ธ.ค. 2559
125 การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ธ.ค. 2559
126 การประเมินผลโครงการของเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 18 พ.ย. 2559
127 การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร 04 พ.ย. 2559
128 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร 04 พ.ย. 2559
129 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร 02 พ.ย. 2559
130 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร 02 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30