ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
101 การรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร 18 ก.ย. 2560
102 ประชาสัมพันธ์หลักธรรมาภิบาล ดาวน์โหลดเอกสาร 07 มิ.ย. 2560
103 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการให้ใช้คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร 05 มิ.ย. 2560
104 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร 02 มิ.ย. 2560
105 ประชาสัมพันธ์การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 02 มิ.ย. 2560
106 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2560 ช่วงเดือนตุลาคม 2559 -31 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร 02 พ.ค. 2560
107 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร 20 เม.ย. 2560
108 รายงานแสดงผลการดำเนินรายงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร 20 เม.ย. 2560
109 ประกาศโครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร 28 มี.ค. 2560
110 กองการประปา เทศบาลตำบลลานสกาขอรายงานแสดงผลการดำเนินการรายไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30