ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
101 การเสียภาษีป้ายประจำ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ธ.ค. 2559
102 การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ธ.ค. 2559
103 การประเมินผลโครงการของเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 18 พ.ย. 2559
104 การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร 04 พ.ย. 2559
105 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร 04 พ.ย. 2559
106 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร 02 พ.ย. 2559
107 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร 02 พ.ย. 2559
108 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการขอติดตั้ง/ยกเลิกมาตรวัดน้ำ/ย้ายมาตรวัดน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร 02 พ.ย. 2559
109 การกำหนดกฎเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร 21 ต.ค. 2559
110 จัดตั้งกลุ่มพนักงาน เพื่อดำเนินการด้านความโปร่งใสในการทำงาน ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28