ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
1 "นโยบายสุจริต โปร่งใส นครศรีธรรมราชใสสะอาด ๒๕๖๕" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดาวน์โหลดเอกสาร 12 ม.ค. 2565
2 บันทึกกรอบแนวทางความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ระหว่างสถานีตำรวจภูธรลานสกา กับ เทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 11 ม.ค. 2565
3 บันทึกกรอบแนวทางความร่วมมือ เพื่อการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ระหว่างสถานีตำรวจภูธรลานสกา กับ เทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 11 ม.ค. 2565
4 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร 06 ม.ค. 2565
5 ขอให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็นป้ายรับแบบพิมพ์ (ภ.ป.1) และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร 05 ม.ค. 2565
6 กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ธ.ค. 2564
7 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ธ.ค. 2564
8 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร 15 พ.ย. 2564
9 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร 15 พ.ย. 2564
10 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลลานสกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร 15 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30