ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ
  รายละเอียด : งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลลานสกา ได้จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มผู้สูงอายุรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพของกลุ่มผู้สูงอายุ สร้างความรัก ความสามัคคี และสร้างจิตสำนึกให้กลุ่มผู้สูงอายุ ที่เห็นปัญหาร่วมกัน แก้ปัญหาร่วมกัน ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นการส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 ณ อาคารรวบรวมผลผลิตไม้ผลอำเภอลานสกา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551  :: จำนวนผู้อ่าน คน