ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ทต.ลานสกา สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยขอเชิญประชาชนร่วมฟังการประชุมสภา 13 พ.ย.51
  รายละเอียด : หลังจากที่ได้มีการขยายเวลาสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2551 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2552 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ขั้นพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ออกไปจนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 แล้วนั้น ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา เทศบาลตำบลลานสกา จึงขอเรียนเชิญประชาชนชาวเทศบาลตำบลลานสกาทุกท่านร่วมรับฟังการประชุมสภาดังกล่าว เพื่อรับทราบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลลานสกาถึงแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551  :: จำนวนผู้อ่าน คน