ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ทต.ลานสกาเตรียมขออนุมัติงบปรับปรุงประปาในการประชุมสภา 26 ก.ย.51
  รายละเอียด : ในวันที่ 26 กันยายน 2551 ที่จะถึงนี้ เทศบาลตำบลลานสกาจะจัดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2551 ณ ห้องประชุมลานแก้ว สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา โดยการประชุมดังกล่าวจะมีญัตติ 5 เรื่อง เข้ารับการพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาได้แก่ 1. ญัตติ เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมกิจการประปา ปีงบประมาณ 2551 เพื่อดำเนินโครงการซ่อมแซมระบบน้ำประปาน้ำตกกะโรม 2. ญัตติ เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมกิจการประปา ปีงบประมาณ 2551 เพื่อจัดซื้อสารเคมีในการผลิตน้ำประปา 3. ญัตติ เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมกิจการประปา ปีงบประมาณ 2551 เพื่อดำเนินการปรับปรุงเสารับท่อบริเวณคลองคันเบ็ด 4. ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างรั้วรอบสำนักงานเทศบาล ที่สภาได้อนุมัติให้ก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2551 5. ญัตติ เรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2551 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องจ่าย ไว้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 2552 และเพื่อสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เทศบาลตำบลลานสกาจึงขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลลานสกาเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาในครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551  :: จำนวนผู้อ่าน คน