ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : นายกเทศมนตรีคนใหม่ เตรียมแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำลานสกา 9 ก.ค. 51 นี้
  รายละเอียด : หลังจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีคำสั่งให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกาครั้งแรก ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 เพื่อเลือกและแต่งตั้ง ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล คณะกรรมการสภาเทศบาล และได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี เพื่อให้นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริการทำการแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล ในวันพุธที่ 9 กรกฏาคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมลานแก้ว สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เทศบาลตำบลลานสกาจึงขอเรียนเชิญประชาชนชาวเทศบาลตำบลลานสกาเข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายในครั้งนี้ เพื่อรับทราบถึงแนวทางการทำงานและการพัฒนาเทศบาลต่อไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กรกฏาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน คน