ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2551
  รายละเอียด : ด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 กำหนดให้เทศบาลมีหน้าที่จะต้องส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ รวมทั้งจะต้องส่งเสริมให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรมซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่เทศบาลจะต้องดำเนินการ ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองตอบภารกิจดังกล่าว และเพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนา ศักยภาพของนักเรียนของนักเรียนในเขตเทศบาล เทศบาลตำบลลานสกาจึงได้กำหนดจัดโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2551 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2551 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2551  :: จำนวนผู้อ่าน คน