ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการฝึกทักษะทางด้านกีฬาแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2551
  รายละเอียด : ด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 กำหนดให้เทศบาลมีหน้าที่จะต้องส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ด้านการพัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬา นันทนาการ และเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาให้แก่เยาวชนในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง เทศบาลตำบลลานสกาจึงได้จัดโครงการฝึกทักษะทางด้านกีฬาแก่เด็กและเยาวชนขึ้น ในระหว่างวันที่ 14,15,21,22,28 มิถุนายน 2551 ณสนามโรงเรียนบ้านตลาด สำหรับกีฬาที่จะมีการฝึกนั้นได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปัคตะกร้อ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2551  :: จำนวนผู้อ่าน คน