หน่วยตรวจสอบภายใน
เรื่อง : หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค. 1
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลลานสกา  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2562  ตามแบบ ปค. 1  รายละเอียดตามไฟล์ดาวน์โหลด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน คน