กิจกรรม : ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ปี 52 เพื่อปรับปรุงท่อประปา

รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 เทศบาลตำบลลานสกาได้จัดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2552 ณ ห้องประชุมลานแก้ว สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา โดย นายไพบูลย์ เพชรานนท์ ประธานสภาเทศบาลตำบลลานสกา เป็นประธานกรประชุม สำหรับญัตติที่มีการหารือในการประชุมในครั้งนี้ มี 4 เรื่อง ด้วยกัน ได้แก่ 1. ญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2552 หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของ สำนักปลัดเทศบาล เพื่อจัดซื้อรถยนต์ของเทศบาลแทนคันที่หายไป 2. ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2552 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า ของ กองสาธารณสุข 3. ญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะสี่แยกสี่กั๊ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของ กองช่าง 4. ญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2552 เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำ ปรากฏว่า ที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบให้มีการดำเนินการ ทั้ง 4 เรื่อง ตามที่มีการเสนอ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 00 543    อ่าน 360 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**